fbpx

Tag Archives: thu thap du lieu

Napatech – Continuous Packet Capture: Công cụ giá trị trong việc hỗ trợ mạng hiện đại

Ý tưởng về Packet Capture đã có từ nhiều năm trước, tuy nhiên, ý tưởng này còn tương đối mới. Packet Capture liên tục có thể được coi là một cửa sổ vào lịch sử mạng trong một thời kỳ mới, có thể được truy xuất, kiểm tra, lưu trữ và phân tích. Yêu cầu […]